Domů » Co je ČAIG » Stanovy

Stanovy

Stanovy České asociace inženýrských geologů, z.s.

Článek I. Název, sídlo spolku a základní ustanovení

Česká asociace inženýrských geologů, z.s. (dále ČAIG), je zapsaným spolkem se sídlem na adrese Albertov 2038/6, Praha 2, 128 00. Česká asociace inženýrských geologů, z.s. je nezávislá, stavovská, dobrovolná organizace sdružující odborníky v oboru inženýrské geologie a v profesích inženýrskou geologií spjatých v České republice. Posláním ČAIG je hájit zájmy jejích členů a celého oboru, rozvíjet obor inženýrské geologie a reprezentovat své členy a obor.

Článek II. Členství

a) Členství v ČAIG je dvojího druhu:

- řádné

- čestné

b) Řádným členem se může stát každý občan, který splňuje následující podmínky:

- má zájem o inženýrskou geologii a má ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání

- zaváže se dodržovat stanovy ČAIG

c) Čestným členem se může stát ten, kdo se mimořádně zasloužil o rozvoj oboru inženýrská geologie nebo o ČAIG. Je navrhován a schvalován Radou ČAIG.

Článek III. Členství, práva a povinnosti členů

a) Vznik a zánik členství řádné členství vzniká přijetím řádně podané a schválené přihlášky uchazeče pobočkou ČAIG a zaplacením stanoveného zápisného a členského příspěvku. Přijetí přihlášky řádného člena schvaluje členská schůze pobočky nebo přímo rada ČAIG. Členství zaniká písemným odhlášením člena, vyloučením na základě rozhodnutí Rady ČAIG, úmrtím člena nebo nezaplacením příspěvků do 30.6. za běžný rok. O znovupřijetí rozhoduje valné shromáždění, v případě vyloučení však nejdříve za 2 roky.

b) Práva a povinnosti členů všichni členové jsou povinni dodržovat stanovy ČAIG, spolupracovat při plnění přijatých úkolů, nejednat proti zájmům ČAIG a platit členské příspěvky. Čestný člen je od platby příspěvků osvobozen.

c) Práva řádných členů:

- volit a být volen do všech orgánů ČAIG

- účastnit se valných shromáždění ČAIG, členské schůze své pobočky a její veškeré činnosti

- účastnit se veškeré činnosti asociace a podílet se na ní

- podávat návrhy Radě ČAIG

d) Práva a povinnosti čestných členů jsou stejná jako práva a povinnosti všech členů s výjimkou platby všech příspěvků.

Článek IV. Vnitřní uspořádání, nejvyšší orgán

a) Členové ČAIG se sdružují v pobočkách za účelem snadnějšího a bezprostřednějšího naplňování svých práv a plnění svých povinností. Zástupce poboček zvolí Rada ČAIG nejpozději do dvou měsíců po novém zvolení valným shromážděním.

b) Základní pravidla jednání Rady ČAIG jsou:

- rozhodování Rady ČAIG je podmíněno účastí nadpoloviční většiny členů

- během funkčního období může být Rada ČAIG doplněna kooptací nejvýše 1/3 členů z jejího celkového počtu

c) Nejvyšším orgánem ČAIG je valné shromáždění, které:

- schvaluje a upravuje stanovy přímou volbou

- přímo volí předsedu a dále 6 členů Rady ČAIG na příslušné funkční období přímou tajnou volbou

- volí tříčlennou revizní komisi, rovněž přímou tajnou volbou

- projednává a schvaluje činnost Rady ČAIG, zprávu revizní komise za uplynulé funkční období a rozpočet včetně přidělení mezi pobočky

- na návrh Rady ČAIG schvaluje výši členských příspěvků a zápisného na příští období a podíl pro hospodaření poboček

d) Při hlasování rozhoduje prostá většina hlasů. Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Nesejde-li se ve stanovenou dobu potřebné množství členů, počátek shromáždění se odročí o 30 minut a pak je usnášeníschopné, pokud souhlasí nadpoloviční většina přítomných členů.

e) Valné shromáždění je svoláváno Radou ČAIG minimálně jednou ročně. Mimořádné valné shromáždění Rada ČAIG svolá, požádají-li o to alespoň 2 pobočky, nebo 20 % členů ČAIG nebo z vlastního rozhodnutí z jiných závažných důvodů.

Článek V. Orgány ČAIG

a) Nejvyšším orgánem je valné shromáždění ČAIG. Rada ČAIG je složená z předsedy, tajemníka a 5 členů přímo volených na valném shromáždění. Zástupci poboček jsou též členy Rady ČAIG. Rada je volena na 2 roky, přičemž jednotliví členové jsou voleni zpravidla na dvě po sobě jdoucí volební období. Rada ČAIG volí na svém prvním zasedání tajemníka.

b) Rada ČAIG:

- zasedá nejméně 4 x ročně

- vede centrální evidenci členů

- řídí činnost ČAIG v období mezi valnými shromážděními

- svolává a organizuje valná shromáždění

- předkládá valnému shromáždění zprávy a návrhy o činnosti

- plní úkoly vyplývající ze závěrů valného shromáždění

- hospodaří podle schváleného rozpočtu

- koordinuje, dozoruje a metodicky řídí práci poboček

c) Kontrolním a revizním orgánem je 3 členná revizní komise volená na valném shromáždění. Ze svého středu volí předsedu revizní komise, řídí se stanovami ČAIG, usnesením valného shromáždění a obecně platnými předpisy. Kontroluje dodržování stanov, plnění plánu činnosti a hospodaření s prostředky ČAIG. Každý člen revizní komise má právo zúčastnit se zasedání Rady ČAIG.

Článek VI. Předseda ČAIG

a) Předseda je statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valnému shromáždění ČAIG.

b) Předseda zastupuje spolek ve všech záležitostech, a to v souladu s usnesením valného shromáždění a Rady ČAIG.

c) Předseda může na základě návrhu Rady ČAIG pověřit plnou mocí i jiného člena spolku vykonáním úkolu jako pověřeného zástupce spolku (např. pokladníka).

d) Za spolek je podepisováno tak, že předseda nebo tajemník a jeden z členů Rady připojí své podpisy k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku.

Článek VII. Finanční prostředky a hospodaření

a) ČAIG své hospodaření řídí rozpočtem, rozpočet na období kalendářního roku schvaluje Rada ČAIG na základě usnesení valného shromáždění.

b) V ročním rozpočtu se vyhrazují částky určené k přímé dispozici jednotlivých poboček, v souladu s jejich návrhem hospodaření.

c) Jmění ČAIG (hmotné i finanční prostředky) je určeno k hospodářskému i společenskému zabezpečení činnosti a úkolů Rady ČAIG a jednotlivých poboček a tvoří ho:

- vlastní majetek a jeho výnosy

- členské a jiné příspěvky (jejich výběr a platbu kontroluje Rada ČAIG)

- dotace, subvence, dary

- Případné výnosy z vlastní činnosti, event. z hospodářské činnosti ČAIG nebo jeho hospodářského zařízení (např. pořádání vzdělávacích programů (konference, kurzy apod.), odborná poradenská konzultační činnost, výzkum a vývoj, vydavatelská činnost).

d) Rada ČAIG z členských příspěvků a zápisného určuje podíl pro potřeby hospodaření poboček.

e) Rada ČAIG vede seznam členů spolku a provádí v seznamu členů zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku.

f) K hospodářské činnosti sloužící potřebám a úkolům ČAIG může Rada ČAIG zřizovat při respektování obecně platných předpisů hospodářská zařízení.

g) V případě zániku ČAIG rozhodnutím valného shromáždění se uskuteční majetkové vypořádání, a způsob vypořádání stanoví usnesením valné shromáždění, pokud je usnášeníschopné. V případě nečinnosti valného shromáždění přebírá práva a povinnosti v případě tohoto odstavce předseda spolku.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

a) Nabývat práva a zavazovat se za spolek může v rozsahu své působnosti a kompetence Rada ČAIG.

b) Jménem Rady ČAIG jsou oprávněni jednat předseda, popř. jiný předsedou zplnomocněný člen.

c) O zániku ČAIG rozhoduje valné shromáždění dvoutřetinovou většinou všech členů.

d) Tyto stanovy nabydou účinnosti jejich sválením valným shromážděním ČAIG, tím zároveň pozbývají platnosti stanovy dosavadní.

×