Domů » Ocenění inženýrských geologů » Medaile Quida Záruby

Medaile Quida Záruby

Ocenění za celoživotní zásluhy o rozvoj inženýrské geologii a činnost pro asociaci, spojené s Pamětní medailí Quido Záruby je nejvýznamnějším oceněním pro inženýrské geology v ČR. Je udělováno od roku 2009, tedy od prvního kongresu v Ostravě.
Ocenění vzniklo z iniciativy doc. Pavla Pospíšila, tehdejšího předsedy ČAIG, a to po vzoru našich kolegů hydrogeologů, kteří již v té době oceňovali své kolegy medailí Oty Hynie. Prvními oceněnými z řad inženýrských geologů byli žáci prof. Záruby, kteří po studiu působili na různých místech v Čechách a na Moravě a podíleli se na řešení inženýrskogeologických průzkumů pro významná stavební díla.
Ocenění a medaile jsou nazvána po profesoru Q. Zárubovi (1899-1993), který je právem považován za zakladatele české inženýrské geologie.
Do letošního roku bylo toto ocenění uděleno celkem 13 „československým“ inženýrským geologům.

Byli jimi:

 • Jaroslav Pašek (2009)
 • Lumír Woznica (2010)
 • Stanislav Novosad (2012)
 • Milan Matula (2014)
 • Jan Rybář (2014)
 • Rudolf Ondrášik (2016)
 • Karel Drozd (2017)
 • Jan Král (2017)
 • Jan Marek (2017)
 • Jan Schrofel (2017)
 • Otto Horský (2021)
 • Anna Abramčuková (2022)
 • Jitka Dvořáková (2022)

Medaile QZ

Historie ocenění za celoživotní zásluhy o rozvoj inženýrské geologie

V roce 2009 na prvním společném HGIG kongresu v Ostravě, a v meziobdobí před kongresem v Liberci, bylo ocenění předáváno ve formě diplomu. Při přípravě druhého HGIG kongresu v Liberci v roce 2014 nabídl doc. A. Rozsypal, aby ČAIG udělovala oceněným kromě diplomu také medaili, která byla do té doby předávána jako podnikové ocenění ve firmě SG Geotechnika. Předávání medaile výhradně z rukou ČAIG bylo stvrzeno článkem v časopise Geotechnika (3/2014, autor A. Rozsypal: „V roce 2014 se společnost ARCADIS CZ a.s. a Česká asociace inženýrských geologů dohodly, že zlaté medaile Quido Záruby za celoživotní zásluhy o rozvoj oboru bude nadále udělovat svým výsadním rozhodnutím výbor této profesní společnosti. ARCADIS CZ a.s. bude i v budoucnosti toto ocenění podporovat jako sponzor a bude zajišťovat samotné medaile.“) a také tzv. „gentleman agreement“ mezi tehdejším předsedou ČAIG Ing. Janem Novotným a Doc. Alexandrem Rozsypalem. Bohužel se později ukázalo, že pro někoho je „getleman agreement“ jen lehce odvolatelný závazek.
ČAIG tedy od roku 2014 oceňovala při významných událostech osobnosti dlouhodobě působící v oboru inženýrské geologie, a to nejen zmíněnými diplomy, ale také zlatými medailemi Q. Záruby. Navazovala tak na odkaz zakladatele inženýrské geologie Quida Záruby. Takto vše probíhalo až do roku 2021.

Odebrání medaile

V průběhu roku 2021 se doc. Alexandr Rozsypal domluvil s ředitelem SG Geotechnika Ing. Petrem Kučerou na tom, že medaile dále nebude udělována pouze rozhodnutím ČAIG, ale na rozhodování o jejím udělování se bude podílet celkem 10 subjektů z řad různých institucí. Těmi subjekty byly Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství (ČSSMZGI), Slovenské asociace inženýrských geologů (SAIG), Fakulta stavební ČVUT (katedra Geotechniky), Přírodovědecká fakulta UK Praha (ÚHGIG), Stavební fakulta VUT Brno (katedra Geotechniky), Stavební fakulta VŠB Ostrava (katedra Geotechniky a podzemního stavitelství), Stavební fakulta STU Bratislava (katedra Geotechniky), Prírodovedecká fakulta UK Bratislava (katedra Inžinierskej geológie) a také SG Geotechnika a.s.
O držitelích této medaile by 10 zástupců těchto institucí řádně hlasovalo. Tato dohoda byla presentována v době Covidové pandemie na on-line meetingu těchto institucí, kde došlo k nepochopení a záměně s medailí udělovanou mladým inženýrským geologům a geotechnikům. Následné jednání mezi Radou ČAIG a doc. A. Rozsypalem s Ing. P. Kučerou ukázala, že nelze nalézt názorovou shodu. Vzhledem k tomu, že z iniciativy Doc. Rozsypala přestaly platit předchozí dohody a navržený způsob udělování ceny hlasováním byl v evidentním rozporu s filozofií udělování medaile tak, jak je chápala ČAIG, došlo ze strany ČAIG k distancování se od této medaile.
Doc. A. Rozsypal uvedl jako důvod změny pravidel tzv. „obnovení tradice udělování zlaté medaile akademika Quido Záruby“. Tato tradice však nebyla v minulosti nijak přerušena. ČAIG naopak tuto tradici vybudovala a cítila se postupem Doc. Rozsypala poškozena.

Vznik medaile nové

Po výše uvedené nepříjemné události jsme stáli na rozcestí. Vytvořit medaili novou, takovou, která bude náležet již napořád ČAIGu, nebo udělovat nadále jen diplomy bez medailí, tak jako tomu bylo v začátcích na prvním společném kongresu. Zvolili jsme cestu sice složitější, ale vyplatila se.
Počátkem dubna 2022 jsme se obrátili na výtvarnici paní Marii Zábranskou, probrali s ní náš nápad a hlavně, chtěli jsme vědět, zdali máme dostatek času, tj. zda se dá celý proces zvládnout do 5. září 2022, tj. do kongresu v Ústí nad Labem .
Paní Marie Zábranská je významná česká výtvarnice, která po studiu na střední odborné škole absolvovala soukromé studium malířství a ilustrace u profesorů J. Weniga, C. Boudy a A. Zábranského, medailérství u M. Knoblocha. Díla Marie Zábranské jsou obsažena například ve sbírkách Galerie hl. m. Prahy či v soukromých galeriích v Německu, Švýcarsku, Japonsku, USA a v Kanadě. Výtvarnice spolupracovala s geologickou komunitou více než 30 let a výsledkem je řada obrazů slavných geologů a také medaile s geologickou tematikou předávané jako ocenění při zvláštních příležitostech. A tak se spolupráce s ČAIG přímo nabízela.
Za medailérskou tvorbu byla Marie Zábranská oceněna v roce 1998 v soutěži Medaile pro hl. m. Prahu a v roce 1993 v medailérské soutěži pro účely Parlamentu ČR. Marie Zábranská je od roku 2006 předsedkyní Sdružení pražských malířů a členkou Asociace umělců medailérů. Je zakládající členkou výtvarné skupiny Femina, která za svou tvorbu obdržela v roce 2004 prestižní cenu Masarykovy akademie umění. Mezi její další ocenění patří cena Salvadora Dalího za malbu z roku 1975, cena Franze Kafky udělená Evropským kruhem Franze Kafky v roce 2009 a cena Alliance Salvador Dalí International z roku 2011. V roce 2011 uspořádala autorka jubilejní výstavu v Clam-Gallasově paláci v Praze.
Jejím prozatím posledním dílem je návrh medaile Akademika Quida Záruby pro ČAIG.
Jak jsem již zmínil, paní Zábranská také dlouhodobě, po část své kariéry, spolupracovala s geology a dle jejích slov „spolupráce s nimi byla vždy vynikající“, i proto se odhodlaně pustila do díla a přislíbila, že se vše stihnout dá. „Musíme ale najít firmu, která z předlohy vytvoří raznici a medaile vyrazí“. A tak jsme spolu oslovili firmu Triga-K.
Firma TRIGA-K byla založena v roce 1991 jako výrobce zlatých šperků. V roce 1993 firma zakoupila od Uměleckých řemesel medailérskou dílnu jako celek a výrobní činnost se rozšířila i na obor medailérství. Medailérská dílna po celou dobu spolupracuje s předními výtvarníky v oboru medailérství a plní zakázky pro instituce jako je Akademie věd, Akademie výtvarných umění, Pražský Hrad, Ministerstvo kultury, Nadace Vize 97 a nyní také pro ČAIG a ČAH. Při první návštěvě byl dohodnut postup předávání předloh, výroby raznic a z nich pak vlastní ražba medailí. Součástí domluvené zakázky bylo také dodání etuí, do nichž se medaile vkládají. Jednání byla vedena ve dvou směrech, a to výroba dalších medailí pro ČAH – ti již měli předlohu a výrobu medailí pro ČAIG – tam jsme stále čekali na předlohu. ČAH tak měla situaci usnadněnou – měli k dispozici předlohu, tj. většinou sádrový nebo plastový odlitek o průměru 16-18 cm, podle něhož se vytváří vlastní raznice. Ta má pak průměr 60 mm a odpovídá průměru medailí. O poznání horší situace byla u ČAIG. Zde jsme žádnou předlohu neměli a teprve jsme se domlouvali s paní Zábranskou o její vytvoření. První předloha ke konzultacím přišla někdy před létem a osobně ji konzultovala také vnučka Akademika Záruby paní Hanušová, která byla tvorbou medaile velmi potěšena.

×