Domů » Aktuality » Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady

Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady

Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady

Ing. Otto Horský, CSc.; Doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc. (2013)

Publikace renomovaných autorů ing. Otto Horského a doc. Pavla Bláhy, kteří velkou část své profesní kariéry věnovali průzkumům horninového prostředí pro vodní stavby nejen na území České a Slovenské republiky, ale i v regionech daleko za hranicemi našich zemí je komplexním dílem, ve kterém jsou shrnuty jejich celoživotní zkušenosti.

Předkládaná publikace je určena zájemcům o problematiku průzkumu horninového prostředí při projektování a výstavbě velkých vodních staveb, ale může přispět ke vzájemnému pochopení a dorozumění mezi investory a projektanty na jedné straně a specialisty provádějícími průzkumné práce na straně druhé. Ve stejném duchu by se tato kniha mohla stát pomůckou správců již existujících vodních staveb při plánované údržbě a rekonstrukcích.

Výborně může také posloužit jako učební text pro studium na vysokých školách s příslušným zaměřením. Kniha je přehledně strukturována do osmi odborných kapitol. Ve všech je kladen zvláštní důraz na příklady z praxe, neboť nejlépe lze pochopit celou šíři problematiky z konkrétních řešených úkolů. Evidentní snahou autorů je, aby kniha při nezbytném teoretickém základu vysvětlovala celý proces průzkumu formou případových studií, které autoři řešili a se kterými se lze setkat v rámci projektové přípravy i provozu díla. V publikaci je nastíněn i ekonomický pohled na proces průzkumu a projektovou přípravu vodních staveb s cílem poukázat na skutečnosti, jejichž zanedbání by mohlo vést ke zdražení výstavby přehrady nebo nemožnosti ji provozovat v původně uvažovaném záměru.

Lze jen vyslovit přání, aby toto dílo našlo své čtenáře, kteří ocení jeho vysokou odbornost a budou pokračovat v rozvíjení metodik průzkumů horninového prostředí pro vodní stavby doma i v zahraničí.

Příspěvek zpracoval Doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.

×