Domů » Aktuality » Informace o průběhu přípravy normy ČSN 73 1005 ke dni 1.11.2022

Informace o průběhu přípravy normy ČSN 73 1005 ke dni 1.11.2022

Vážené kolegyně a kolegové,

Ti z vás, kteří byli na kongresu v Ústí n. Labem a zúčastnili se diskuse ve čtvrtek 8.9.2022 odpoledne na závěr sekce IG, dostali podrobné informace o projednávaných dokumentech ovlivňujících průzkumnou činnost přímo z úst nejpovolanějších, tj. autorů normy Ing. Jana Novotného, doc. Pavla Pospíšila, dr. Jiřího Tomáška a současného předsedy ČAIG Ing. Petra Kycla. Ostatní prosím přijměte tuto stručnou informaci, která ovšem nemůže nahradit původní bohatou diskusi.

Po pěti letech fungování ČSN P 73 1005 byl ČAIG vyzván ke zpracování její revize. V souvislostí s tím se rozběhla i různá jednání, která zde z poslední doby dále uvádíme. Po prvním jednání na ČKAIT dne 2.3.2022, kde se za ČKAIT prezenčně zúčastnili předseda ČKAIT Ing. Špalek a zástupci Aktivu Geotechnika doc. Masopust a Ing. Řičica a online formou místopředseda ČKAIT prof. Materna a za ČAIG Ing. Novotný, Ing. Kycl a online doc. Pospíšil, jednání uzavřelo konstatováním, že je u všech zainteresovaných zájem na zlepšení úrovně průzkumných činností pro výstavbu, a to i vydáním zmíněné normy. Podmínkou podpory přijetí této normy ze strany ČKAIT i na jednání TNK-41 při ČAS však bylo zapracování 3 požadavků, které byly jasně formulovány doc. Masopustem. Tyto požadavky byly znovu zopakovány doc. Masopustem na jednání konaném následně znovu na ČKAIT 16.3.2022 (zástupci AG doc. Masopust, Ing. Krásný, Ing. Grünwald, zástupci ČAIG doc. Pospíšil, dr. Tomášek, dr. Suchomel, Mgr. Brunát) a na Ministerstvu dopravy dne 17.3.2022 vedeného prezenčně i online formou, kde byli zastoupeni doc. Masopust, Ing. Řičica, Ing. Krásný za AG a za ČAIG dr. Suchomel, dr. Tomášek, doc. Pospíšil, Ing. Novotný a zástupci ŘSD. Za Ministerstvo dopravy jednání řídil ředitel odboru liniových staveb a silničního správního řádu Ing. Janeček. Na tomto jednání byl navíc diskutován i samotný název normy. Na základě těchto jednání se zúčastnění autoři normy rozhodli vyjít vstříc požadavkům formulovaným doc. Masopustem a na následné jednání dne 26.5.2022 opět na ČKAIT přinesli zástupci ČAIG (dr. Tomášek, Ing. Kycl, doc. Pospíšil, dr. Suchomel, Mgr. Brunát) připravený návrh úprav textu normy dle požadavků. Hned v úvodu jednání však zástupci Aktivu Geotechnika (doc. Masopust, Ing. Krásný, Ing. Kučera, Ing. Grünwald) vznesli další, dříve nespecifikovaný, požadavek na zapracování pojmu geotechnický model do textu normy. Při jednání bylo kladně ze strany Aktivu Geotechnika ohodnoceno zapracování původních tří požadavků do textu normy, ale při diskusi o geotechnickém modelu nedošlo ke shodě. Návrh na zapracování tohoto pojmu do textu normy nebyl zástupci ČAIG přijat a nepřijetí bylo jasně odůvodněno (geotechnický model spadá do projektování, tj. činnosti ve výstavbě, nikoli do geologických prací ve smyslu platné legislativy).

Kromě jednání na ČKAIT a MD byla vedena ze strany ČAIG také dvě jednání na ČAS (Česká agentura pro standardizaci) (zástupci za ČAIG byli nejprve dr. Tomášek, Ing. Novotný a doc. Pospíšil a podruhé dr. Tomášek a Ing. Novotný), a to přímo s ředitelem Mgr. Veselým, který si vyslechl argumentaci ČAIG a po prvním jednání byl ochoten podpořit další projednání normy v TNK-41 se zapracovanými 3 požadavky AG, s tím, že pojem geotechnický model a jeho případné zapracování do textu normy by bylo diskutováno až v další revizi normy, ale nikoli v této. Bohužel mezi prvním a druhým jednání na ČAS obdržel ředitel ČAS dopis podepsaný předsedou ČKAIT Ing. Špalkem, že navrhovaný text normy je (i po třech zapracovaných požadavcích vznesených od ČKAIT) v rozporu s platnými normami ČSN EN 1997-1 a 2. Znění tohoto dopisu se podařilo kolegovi Ing. Kyclovi po velkém úsilí od pana předsedy Špalka získat. Tvrzení o rozporu připravovaného textu nomy ČSN 73 1005 s platnými normami ČSN EN 1997-1 a 2 však v tomto dopise není jasně a přesvědčivě argumentováno, pouze je napsáno, ČAIG chystá další jednání s předsedou ČKAIT Ing. Špalkem, za účelem vyjasnění názorů.

Kolegyně a kolegové, jak bylo již avizováno. Konečné znění normy na IG průzkum se zapracovanými původními třemi připomínkami AG je k dispozici u kolegů dr. Tomáška a Ing. Novotného, kdo by měl chuť se aktivně zapojit do diskuse o této normě je vítán. Ozvěte se předsedovi Ing. Kyclovi.

Konečný úsudek o průběhu jednání nechť si prosím udělá každý sám, jakmile se s nimi seznámí podrobněji. Jednání Rady ČAIG jsou pro to vhodnou platformou.

×