Domů » Co je ČAIG » Stanovy

Stanovy České asociace inženýrských geologů, z.s.

Článek I. Název, sídlo spolku a základní ustanovení

Česká asociace inženýrských geologů, z.s. (dále ČAIG), je zapsaným spolkem se sídlem na adrese Albertov 2038/6, Praha 2, 128 00. Česká asociace inženýrských geologů, z.s. je nezávislá, stavovská, dobrovolná organizace sdružující odborníky voboru inženýrské geologie a v profesích s ním spjatých v České republice. Posláním ČAIG je hájit zájmy jejích členů a oboru, rozvíjet obor inženýrské geologie a reprezentovat své členy a obor.

Článek II. Členství

a) Členství v ČAIG je dvojího druhu:

- řádné

- čestné

b) Řádným členem se může stát každý občan, který splňuje následující podmínky:

- má zájem o inženýrskou geologii a má ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání

- zaváže se dodržovat stanovy ČAIG

c) Čestným členem se může stát ten, kdo se mimořádně zasloužil o rozvoj oboru inženýrská geologie nebo o ČAIG. Je navrhován Radou ČAIG a schvalován valným shromážděním.

Článek III. Členství, práva a povinnosti členů

a) vznik a zánik členství řádné členství vzniká přijetím řádně podané a schválené přihlášky uchazeče pobočkou ČAIG a zaplacením stanoveného zápisného a členského příspěvku. Přijetí přihlášky řádného člena schvaluje členská schůze pobočky nebo přímo rada ČAIG. Členství zaniká písemným odhlášením člena, vyloučením na základě rozhodnutí valného shromáždění, úmrtím člena nebo nezaplacením příspěvků do 30.6. za běžný rok. O znovupřijetí rozhoduje valné shromáždění, v případě vyloučení však nejdříve za 2 roky.

b) práva a povinnosti členů všichni členové jsou povinni dodržovat stanovy ČAIG, spolupracovat při plnění přijatých úkolů, nejednat proti zájmům ČAIG a platit členské příspěvky. Čestný člen je od platby příspěvků osvobozen.

c) práva řádných členů:

- volit a být volen do všech orgánů

- účastnit se valných shromáždění ČAIG, členské schůze své pobočky a její veškeré činnosti

- účastnit se veškeré činnosti asociace a podílet se na ni

- podávat návrhy Radě ČAIG

d) práva a povinnoti čestných členů jsou stejná jako práva a povinnosti všech členů s výjimkou platby všech příspěvků

Článek IV. Vnitřní uspořádání, nejvyšší orgán

a) členové ČAIG se sdružují v pobočkách za účelem snadnějšího a bezprostřednějšího naplňování svých práv a plnění svých povinností. Zástupce poboček zvolí Rada ČAIG po novém zvolení valným shromážděním nejpozději do 2 měsíců

b) základní pravidla jednání Rady ČAIG jsou:

- rozhodování Rady ČAIG je podmíněno účastí nadpoloviční většiny členů

- během funkčního období mohou být Rada ČAIG doplněna kooptací nejvýše 1/3 členů z jejího celkového počtu

c) nejvyšším orgánem ČAIG je valné shromáždění, které:

- schvaluje a upravuje stanovy

- přímo volí předsedu a dále 6 členů rady ČAIG na příslušné funkční období rovněž přímou tajnou volbou

- volí tříčlennou revizní komisi, rovněž přímou tajnou volbou

- projednává a schvaluje činnost výboru, zprávu revizní komise za uplynulé funkční období a rozpočet včetně přidělení mezi pobočky

- uděluje čestné členství

- na návrh Rady ČAIG schvaluje výši členských příspěvků a zápisného na příští období a podíl pro hospodaření poboček

d) při hlasování rozhoduje prostá většina hlasů. Valné shromáždění je usnášeníschopno, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Nesejde-li se ve stanovenou dobu potřebné množství členů, počátek shromáždění se odročí o 30 minut a pak je usnášeníschopné pokud souhlasí nadpoloviční většina přítomných členů

e) valné shromáždění je svoláváno Radou ČAIG minimálně jednou ročně. Mimořádné valné shromáždění Rada ČAIG svolá, požádají-li o to alespoň 2 pobočky, nebo 20% členů ČAIG nebo z vlastního rozhodnutí zjiných závažných důvodů

Článek V. Orgány ČAIG

a) Nejvyšším orgánem je valné shromáždění ČAIG. Rada ČAIG je složená ze zástupců poboček, předsedy, tajemníka a 5 členů přímo volených na valném shromáždění. Rada je volena na 2 roky, přičemž jednotliví členové jsou voleni zpravidla na dvě po sobě jdoucí volební období. Rada ČAIG volí na svém prvním zasedání tajemníka.

b) Rada ČAIG:

- zasedá nejméně 4 x ročně

- vede centrální evidenci členů

- řídí činnost ČAIG v období mezi valnými shromážděními

- svolává a organizuje valné shromáždění

- předkládá valnému shromáždění zprávy a návrhy o činnosti

- plní úkoly vyplývající ze závěrů valného shromáždění

- hospodaří podle schváleného rozpočtu

- koordinuje, dozoruje a metodicky řídí práci poboček

c) kontrolním a revizním orgánem je 3 členná revizní komise volená na valném shromáždění. Ze svého středu volí předsedu revizní komise, řídí se stanovami ČAIG, usnesením valného shromáždění a obecně platnými předpisy. Kontroluje dodržování stanov, plnění plánu činnosti a hospodaření s prostředky ČAIG. Každý člen revizní komise má právo zúčastnit se zasedání Rady ČAIG.

Článek VI. Předseda ČAIG

a) Předseda je statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valnému shromáždění ČAIG.

b) Předseda zastupuje spolek ve všech záležitostech, a to v souladu s usnesením valného shromáždění a Rady ČAIG.

c) Předseda může na základě návrhu Rady ČAIG pověřit plnou mocí i jiného člena spolku vykonáním úkolu jako pověřeného zástupce spolku (např pokladníka).

d) Za spolek je podepisováno tak, že předseda nebo tajemník a jeden z členů rady připojí své podpisy k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku.

Článek VII. Finanční prostředky a hospodaření

a) ČAIG své hospodaření řídí rozpočtem, rozpočet na období kalendářního roku schvaluje Rada ČAIG na základě usnesení valného shromáždění

b) V ročním rozpočtu se vyhrazují částky určené k přímé dispozici jednotlivých poboček, v souladu sjejich návrhem hospodaření

c) Jmění ČAIG (hmotné i finanční prostředky) je určeno k hospodářskému i společenskému zabezpečení činnosti a úkolů Rady ČAIG a jednotlivých poboček a tvoří ho:

- vlastní majetek a jeho výnosy

- členské a jiné příspěvky (jejich výběr a platbu kontroluje Rada ČAIG)

- dotace, subvence, dary

- případné výnosy z vlastní činnosti, event. z hospodářské činnosti ČAIG nebo jeho hospodářského zařízení (např. pořádání vzdělávacích programů (konference, kurzy apod.), odborná poradenská konzultační činnost, výzkum a vývoj, vydavatelská činnost)

d) Rada ČAIG z členských příspěvků a zápisného určuje podíl pro potřeby hospodaření poboček

e) Rada ČAIG vede seznam členů spolku a provádí v seznamu členů zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku. Seznam členů je uveden na webové stránce spolku.

f) K hospodářské činnosti sloužící potřebám a úkolům ČAIG může Rada ČAIG zřizovat při respektování obecně platných předpisů hospodářská zařízení

g) V případě zániku ČAIG rozhodnutím valného shromáždění se uskuteční majetkové vypořádání, a způsob vypořádání stanoví usnesením valné shromáždění, pokud je usnášeníschopné. |V případě nečinnosti valného shromáždění přebírá práva a povinnosti v případě tohoto odstavce předseda spolku.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

a) Nabývat práva a zavazovat se za spolek může v rozsahu své působnosti a kompetence Rada ČAIG

b) Jménem Rady ČAIG jsou oprávněni jednat předseda, popř. jiný předsedou zplnomocněný člen

c) O zániku ČAIG rozhoduje valné shromáždění dvoutřetinovou většinou všech členů

d) Tyto stanovy nabydou účinnosti jejich sválením valným shromážděním ČAIG, tím zároveň pozbývají platnostistanovy dosavadní

×